外国語記事

30 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนได้รับบัตรประจำตัวพู้พำนักของแรงงานที่มีทักษะ!

・ต้องการบัตรประจำตัวพู้พำนักของแรงงานที่มีทักษะและอยากทำงานในญี่ปุ่น

・ต้องการทราบสิทธิของแรงงานที่มีทักษะและข้อควรระวัง

ต้องการทราบสิทธิของแรงงานที่มีทักษะและข้อควรระวัง

จากประสบการณ์ในการช่วยเหลือชาวต่างชาติในญี่ปุ่นมามากกว่า 4 ปี จะมาเล่าให้คนต่างชาติฟังถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะมาเป็นแรงงานที่มีทักษะ!

ขอให้อ่านสิ่งนี้ก่อนที่คุณจะได้รับบัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะ

 1. หอพักเหมืองกับหอของพู้ที่มาฝึกงานด้านเทคนิคคือส่วนใหญ่จะเป็นหอพักรวม
 2. ค่าเที่ยวบินทั้งหมดจะเป็นภาระของชาวต่างชาติตามกฏทั่วไป
 3. การถือบัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะ สามารถทำงานได้เพียง5ปีเท่านั้น
 4. ในระหว่างทำงานโดยถือบัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะ จะไม่มีการทดสอบความชำนาญใดๆ นอกจากการทำงาน
 5. คุณสามารถเปลี่ยนงานได้หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับงานที่คุณกำลังจะเปลี่ยน
 6. เงินเดือนสูงกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
 7. ผู้ที่จบการฝึกอบรมด้านเทคนิคครั้งที่ 2 (3 ปี) ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบทักษะเฉพาะเมื่อได้เป็นแรงงานที่มีทักษะในงานเดียวกับการฝึกอบรมด้านเทคนิค
 8. หากคุณผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่นและการทดสอบทักษะเฉพาะ คุณจะได้รับบัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะ
 9. คุณจะต้องรับผิดชอบค่าเช่าหอพักและค่าสาธารณูปโภคเอง
 10. อาจไม่สามารถต่ออายุบับัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะได้ หากไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
 11. อุตสาหกรรมการเกษตรและการประมงเท่านั้นที่สามารถทำงานได้ในฐานะพนักงานชั่วคราว
 12. เมื่อได้เป็นแรงงานที่มีทักษะแล้ว ทุกคนต้องเสียภาษี (ไม่ว่าคนจีนหรือคนไทย)
 13. การสอบแรงงานที่มีทักษะนั้น อัตราการสอบผ่านทางด้านเกษตรกรรม อุคสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับสูง
 14. นักศึกษาต่างชาติยังสามารถได้บัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
 15. เนื่องด้วยกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ บางประเทศอาจใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่านี้
 16. อยู่ญี่ปุ่นกับครอบครัวไม่ได้
 17. ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะได้
 18. ไม่มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นเหมือนผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
 19. การต่ออายุบัตรประจำตัวพำนักโดยทั่วไปจำเป็นต้องต่อปีละครั้ง
 20. แม้ว่าบัตรประจำตัวพูพำนักหมดอายุ คุณยังคงสามารถทำงานได้เป็นเวลา 2เดือนในระหว่างที่ยืนขอต่ออายุบัตรประจำตัวพูพำนักครั้งต่อไป
 21. การถือบัตรประจำตัวพำนักของแรงงานที่มีทักษะนั้น ไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับสิทธ์การพำนักถาวร
 22. หากคุณได้คุณวุฒิเป็นพูดูแลแล้ว คุณจะสามารถได้รับบัตรประจำตัวพูพำนักของพูดูแลได้
 23. คุณอาจไม่สามารถต่ออายุสัญญาจ้างของคุณได้
 24. หสำหรับแรงงานที่มีทักษะด้านดูแลเท่านั้น จะที่มีการทดสอบภาษาญี่ปุ่นพิเศษ
 25. เฉพาะในอุตสาหกรรมที่พัก แม้ว่าคุณจะสำเร็จการฝึกงานด้านเทคนิคครั้งที่ 2(3ปี)แล้ว คุณก็ไม่สามารถเป็นแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมที่พักได้
 26. เมื่อเปลี่ยนงานเป็นงานอื่น จำเป็นต้อง “ผ่านการทดสอบทักษะเฉพาะของประเภทงานนั้น”
 27. สำหรับเงินบำเหน็จบำนาญสวัสดิการของญี่ปุ่น คุณสามารถขอคืนเงินได้สูงสุด 5 ปี ยืนขอได้เพียงครั้งเดียว
 28. แม้ว่าคุณจะตกงาน คุณยังสามารถหางานได้ในขณะที่คุณอยู่ในช่วงที่พำนักอยู่
 29. เมื่อเปลี่ยนงานจำเป็นต้องยื่นขอรับบัตรประจำตัวพูพำนักของแรงงานที่มีทักษะอีกครั้ง
 30. เมื่อพูดถึง แรงงานที่มีทักษะครังที่2 คุณสามารถอยู่กับครอบครัวในญี่ปุ่นและทำงานในญี่ปุ่นได้ตลอด
  ※อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแรงงานที่มีทักษะครังที่2 ยังไม่ได้เริ่ม

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ กรุณาสอบถามจาก “問い合わせフォーム